Giới thiệu

Về chúng tôi

Thông tin về ASEAN được chính thức thành lập vào tháng 6 năm 2012 trong Đại hội lần thứ nhất được tổ chức bởi Đại học Rangsit ở Thái Lan và theo học tại Đại học Norton, Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia Lào và Học viện Máy tính Myanmar Myanmar. Việc chuyển tiếp sang ASEAN được hướng dẫn bởi One Vision, One Identity và One Caring and Sharing Community và theo các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN. Việc đi qua ASEAN được thúc đẩy bởi sự cần thiết cho sự đoàn kết khu vực và trách nhiệm chung đối với con người và xã hội nói chung và được củng cố bởi các nguồn lực và khả năng đóng góp cho Cộng đồng ASEAN. Các mục tiêu và cơ cấu tổ chức của Passage đối với ASEAN được ghi chép trong Hiến chương và Khung khổ của ASEAN. Hành lang đến ASEAN được hỗ trợ bởi Ban thư ký P2A, đặt tại Đại học Rangsit, Thái Lan.

Ngày nay, P2A đang phát triển mạng lưới các trường đại học và học viện ASEAN có chung niềm tin vào sứ mệnh của Passage đối với ASEAN. Các đối tác này đồng ý hợp tác theo Điều lệ P2A và Khung P2A. Họ cùng nhau tham gia vào việc chuẩn bị cho sinh viên đóng góp cho một cộng đồng ASEAN thống nhất.

P2A là một chương trình thuộc về các đối tác. Quan hệ đối tác là không độc quyền và không ràng buộc và không có phí thành viên.

Đội ngũ P2A tại DTU

card image

Nguyễn Huy Phước

Phòng QHQT

Nguyễn Huy Phước

Phòng QHQT

card image

Nguyễn Nhật Chương

Trường Cao đẳng nghề

Nguyễn Nhật Chương

Trường Cao đẳng nghề

card image

Mai Như Quỳnh

Vocational College & Trade School

Mai Như Quỳnh

Vocational College & Trade School

card image

Bùi Đức Anh

Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân

Bùi Đức Anh

Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân

Các câu hỏi thường gặp

Ban Thư ký P2A do Uỷ ban Thường vụ bổ nhiệm. Ban thư ký luân phiên hai năm một lần giữa các đối tác P2A. Ban thư ký họp các cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ; các cuộc họp của các Đại diện và các cuộc họp thích hợp với các tổ chức và cán bộ ASEAN. Ban thư ký tích cực thúc đẩy lợi ích của Passage đối với ASEAN, bao gồm mở rộng chương trình thông qua các sáng kiến chính sách, phối hợp, đồng thuận và hợp tác.

Ban Thư ký đóng vai trò là đầu mối và trung tâm thông tin cho các đối tác P2A và các tổ chức có liên quan. Ban thư ký điều phối các cuộc họp thường niên với các đối tác P2A để thiết lập Khung P2A hàng năm, bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn cho tất cả các đối tác P2A trong việc thực hiện Passage đối với ASEAN. Khuôn khổ mô tả các hoạt động của chương trình, các hướng dẫn tài chính và các quy định chung cho Passage đối với ASEAN. Ban Thư ký hiện đang nằm tại Đại học Rangsit ở Thái Lan

To register as a new partner please go to http://www.p2a.asia/HTML/aboutUs.aspx then click "Register as partner" then complete the information form and attach a logo on your institute and a photo of the contact person.